Održana redovna skupština Udruge za pokretanje izgradnje Vodovoda Kočerin

Održana redovna skupština Udruge za pokretanje izgradnje Vodovoda ”Kočerin”

Dana 03.05.2016 održana je redovna skupština Udruge za pokretanje izgradnje Vodovoda ”Kočerin” na kojoj su donešene sljedeće odluke:

Izmnjena i dopuna Ugovora za priključak  na vodovodnu mrežu

-Izmjena postojeće cijne vode

U prilogu vam donosimo prijedlog novog ugovora kao i nove cijene vode sukladno načelu potrošnje.

 

-Prijedlog Ugovora

UDRUGA ZA POKRETANJE I IZGRADNJU VODOVODA  >>KOČERIN<<

                   Kočerin bb 88226 Široki Brijeg                                                                            

   žiro račun: 1610200023320062, devizni račun: 1611200000722116 kod Raiffeisen bank d.d.

Identifikacijski broj: 4272048130008, PDV broj: 272048130008

 e-mail: vodovod.kocerin@gmail.com

 

UGOVOR O PRIKLJUČKU NA VODOVODNU MREŽU

Broj: 000/16

Zaključen dana: ­­­­01.06.2016. godine u Kočerinu između Udruge za pokretanje i izgradnju vodovoda >>Kočerin<<  kao vlasnika s jedne strane i Korisnik Vodovoda iz Mjesta, JMBG XXXXXXXXXXXXX  kao korisnika vodovoda  s druge strane.

Ugovorne strane sporazumjele su se o sljedećem:

                                                       Članak 1.

Predmet ugovora

 • Ugovorene strane sporazumno utvrđuju da je Udruga vlasnik vodovoda, te da se budući korisnik želi priključiti na isti pod uvjetima iz ovog ugovora;
 • Kućni priključak je snage dva (3/4)cola x 1;
 • Vlasnik kućnog priključka može koristiti vodoopskrbne usluge Udruge isključivo za potrebe svojega domaćinstva;
 • Kućni priključak podrazumijeva: stambeni objekt vlasnika kućnog priključka i popratne pomoćne objekte s radnom okućnicom u domaćinstvu;
 • Kućni priključak uključuje troškove cijevnog materijala, šahta i vodomjera;
 • Cijena vode bit će određena sukladno zakonskim propisima i odlukama Udruge;
 • Redovito plaćanje utrošene vode i paušala na vodomjer;
 • Vlasnik kućnog priključka nema pravo omogućiti (dati) drugim osobama priključenje na svoj priključak;
 • Poštivanje obaveza i prava proistekli Statutom Udruge.

            

                                                           Članak 2.

Obveze Udruge

 • Priključiti korisnika na vodovodnu mrežu stjecanjem tehničkih uvjeta za priključenje (polaganje cijevnog materijala i uređenje šahta (zdenca) za vodomjer) u roku od 60 dana od dana potpisivanja ovog ugovora;
 • Udruga zadržava pravo prestanka isporuke vode, čepiranjem priključka, ukoliko se korisnik ne pridržava odredbi iz ovog ugovora;
 • Udruga ima obavezu održavanja vodoopskrbnog sustava do šahta (vodomjera) korisnika;
 • Redovita isporuka vode korisniku;
 • Završetkom radova na izgradnji vodovoda Kočerin, korisnici postaju vlasnici vodovoda u iznosu izvršenih uplata. Upravni odbor Udruge obavezan je iste upisati u odgovarajući sudski registar kao vlasnike, sukladno Zakonu o gospodarskim društvima.

                                                                                                

                                                      Članak 3.

Obaveze korisnika

 

 • Budući korisnik dužan je uplatiti 2 400 KM za priključak na vodoopskrbni sustav i to:
 • 1000 KM PRIJE potpisivanja ugovora i ugradnje šahta
 • 1400 KM nakon potpisivanja ugovora s mogućnosti da uplatu može obaviti jednokratno ili u periodu od 12 mjeseci prema svojim mogućnostima. Po cijelokupnom novčanom izmirenju od 2400KM Korisnik dobiva vodomjer i pušta se u sustav. Uplatu treba izvršiti na račun Udruge (otvoren kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, računa 1610200023320062);

 – U slučaju da Udruga evidentira potrošnju vode prije vodomjera, a i moguće skidanje pečata Udruge (žičana blomba) ili na bilo koji drugi način da se korisnik ne pridržava Ugovora o priključku Udruga će poduzeti sljedeće mjere:

-Ugovor se sa tim korisnikom odmah raskida na njegovu štetu

-Korisnik će biti isključen iz Udruge kao i iz vodovodne mreže

-Korisnika će se teretit tužbom

Ako korisnik želi ponovo priključak na vodovodnu mrežu mora predati zahtjev Udrugi za ponovno učlanjenje u Udrugu i jednokratno uplatiti na račun Udruge iznos od 2400KM . Izmirenjem svih obaveza, korisnik će biti u roku 60 dana ponovno priključen na vodovodnu mrežu.

 • Izmirenjem novčanih obveza korisnik vodovoda postaje punopravni član Udruge što se potvrđuje Rješenjem o punopravnom članstvu u Udruzi;
 • Korisnik se obavezuje da u slučaju raskida ugovora neće potraživati novčana sredstva uplaćena po ovom ugovoru;
 • Redovito plaćanje utrošene vode, paušala na vodomjer i ostalih obaveza kao i svi drugi članovi Udruge;
 • Održavanje vodoopskrbnog sustava od vodomjera prema kući je u nadležnosti korisnika priključka;
 • Poštivanje statutarnih obaveza i odluka upravnih tijela Udruge.

 

                                                  Članak 4.

 Tehnički detalji

 

–    Vodovodni priključak (zdenac) mora se postaviti po pravilu struke i na način koji će omogućiti racionalno održavanje,očitavanje isporučene vode;

–     Pri  lociranju  i  izvedbi priključka treba voditi računa o položaju vodovodnog priključka i

ekonomičnosti održavanja istog;

–    Ugraditi vodomjer tako da se osigura jednostavno očitavanje potrošene vode.

 

                                                Članak 5.

Odgovornost

 

 • Za kvalitetu i količinu vode odgovoran je vlasnik Vodovoda;
 • Udruga zadržava pravo prestanka isporuke vode i čepiranje priključka ukoliko se korisnik ne pridržava odredbi iz Ugovora.

 

                                           Članak 6.

Sporovi

 

 • Ugovor je sačinjen u 2 (dva) primjerka i svaka strana zadržava po 1(jedan) primjerak;
 • Ugovorene strane suglasne su da sporna pitanja rješavaju sporazumno poštujući uzajamnu toleranciju;
 • Ukoliko ugovorene strane ne postignu sporazumno rješenje, za nastale sporove nadležan je Općinski sud u Širokom Brijegu.

 

 

 

 

Ime i Prezime,  korisnik vodovoda                                    Josip Kožul, predsjednik Udruge

 

-Nove cijene vode po kategorijama

Skupština Udruge  je donijela odluku o izmjeni dosadašnje cijene vode koja iznosi 0,80KM/m3 bez PDV-a . Prijedlogom Upravnog odbora, donešene su nove cijene vode i to u kategorijama po načelu potrošnje:

 

 1. Razred od 0 m3 do 40 m3   cijena je 0,80 MK/ mbez PDV-a
 2. Razred od 40 m3 do 80 m3 cijena je 1,60KM/ m3 bez PDV-a
 • Razred 80 m3 i više , cijena je 2,40 KM/ m3 bez PDV-a

Ako korisnik potroši npr. 64 mvode za taj mjesec, u računu će se obračunavati 40 m3 po cijeni iz I. razreda, a razlika od 24 m3      obračunati će se po cijeni iz II. razreda.

OVE ODLUKE VRIJEDE OD 01.06.2016. GODINE.

Odgovori