Prijedlog ugovora za korisnike vodovoda Kočerin

UDRUGA ZA POKRETANJE I IZGRADNJU VODOVODA  >>KOČERIN<<

Kočerin bb 88226 Široki Brijeg                                                                            

žiro račun: 1610200023320062, devizni račun: 1611200000722116 kod Raiffeisen bank d.d.

Identifikacijski broj: 4272048130008, PDV broj: 272048130008

 e-mail: vodovod.kocerin@gmail.com

UGOVOR O PRIKLJUČKU NA VODOVODNU MREŽU

Broj: 000/16

Zaključen dana: ­­­­01.06.2016. godine u Kočerinu između Udruge za pokretanje i izgradnju vodovoda >>Kočerin<<  kao vlasnika s jedne strane i Korisnik Vodovoda iz Mjesta, JMBG XXXXXXXXXXXXX  kao korisnika vodovoda  s druge strane.

Ugovorne strane sporazumjele su se o sljedećem:

Članak 1.

Predmet ugovora

 • Ugovorene strane sporazumno utvrđuju da je Udruga vlasnik vodovoda, te da se budući korisnik želi priključiti na isti pod uvjetima iz ovog ugovora;
 • Kućni priključak je snage dva (3/4)cola x 1;
 • Vlasnik kućnog priključka može koristiti vodoopskrbne usluge Udruge isključivo za potrebe svojega domaćinstva;
 • Kućni priključak podrazumijeva: stambeni objekt vlasnika kućnog priključka i popratne pomoćne objekte s radnom okućnicom u domaćinstvu;
 • Kućni priključak uključuje troškove cijevnog materijala, šahta i vodomjera;
 • Cijena vode bit će određena sukladno zakonskim propisima i odlukama Udruge;
 • Redovito plaćanje utrošene vode i paušala na vodomjer;
 • Vlasnik kućnog priključka nema pravo omogućiti (dati) drugim osobama priključenje na svoj priključak;
 • Poštivanje obaveza i prava proistekli Statutom Udruge.

            

             Članak 2.

Obveze Udruge

 • Priključiti korisnika na vodovodnu mrežu stjecanjem tehničkih uvjeta za priključenje (polaganje cijevnog materijala i uređenje šahta (zdenca) za vodomjer) u roku od 60 dana od dana potpisivanja ovog ugovora;
 • Udruga zadržava pravo prestanka isporuke vode, čepiranjem priključka, ukoliko se korisnik ne pridržava odredbi iz ovog ugovora;
 • Udruga ima obavezu održavanja vodoopskrbnog sustava do šahta (vodomjera) korisnika;
 • Redovita isporuka vode korisniku;
 • Završetkom radova na izgradnji vodovoda Kočerin, korisnici postaju vlasnici vodovoda u iznosu izvršenih uplata. Upravni odbor Udruge obavezan je iste upisati u odgovarajući sudski registar kao vlasnike, sukladno Zakonu o gospodarskim društvima.

                                                                                                

                   Članak 3.

Obaveze korisnika

 • Budući korisnik dužan je uplatiti 2 400 KM za priključak na vodoopskrbni sustav i to:
 • 1000 KM PRIJE potpisivanja ugovora i ugradnje šahta
 • 1400 KM nakon potpisivanja ugovora s mogućnosti da uplatu može obaviti jednokratno ili u periodu od 12 mjeseci prema svojim mogućnostima. Po cijelokupnom novčanom izmirenju od 2400KM Korisnik dobiva vodomjer i pušta se u sustav. Uplatu treba izvršiti na račun Udruge (otvoren kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, računa 1610200023320062);

 – U slučaju da Udruga evidentira potrošnju vode prije vodomjera, a i moguće skidanje pečata Udruge (žičana blomba) ili na bilo koji drugi način da se korisnik ne pridržava Ugovora o priključku Udruga će poduzeti sljedeće mjere:

-Ugovor se sa tim korisnikom odmah raskida na njegovu štetu

-Korisnik će biti isključen iz Udruge kao i iz vodovodne mreže

-Korisnika će se teretit tužbom

Ako korisnik želi ponovo priključak na vodovodnu mrežu mora predati zahtjev Udrugi za ponovno učlanjenje u Udrugu i jednokratno uplatiti na račun Udruge iznos od 2400KM . Izmirenjem svih obaveza, korisnik će biti u roku 60 dana ponovno priključen na vodovodnu mrežu.

 • Izmirenjem novčanih obveza korisnik vodovoda postaje punopravni član Udruge što se potvrđuje Rješenjem o punopravnom članstvu u Udruzi;
 • Korisnik se obavezuje da u slučaju raskida ugovora neće potraživati novčana sredstva uplaćena po ovom ugovoru;
 • Redovito plaćanje utrošene vode, paušala na vodomjer i ostalih obaveza kao i svi drugi članovi Udruge;
 • Održavanje vodoopskrbnog sustava od vodomjera prema kući je u nadležnosti korisnika priključka;
 • Poštivanje statutarnih obaveza i odluka upravnih tijela Udruge.

          Članak 4.

 Tehnički detalji

–    Vodovodni priključak (zdenac) mora se postaviti po pravilu struke i na način koji će omogućiti racionalno održavanje,očitavanje isporučene vode;

–     Pri  lociranju  i  izvedbi priključka treba voditi računa o položaju vodovodnog priključka i

ekonomičnosti održavanja istog;

–    Ugraditi vodomjer tako da se osigura jednostavno očitavanje potrošene vode.

 

       Članak 5.

Odgovornost

 • Za kvalitetu i količinu vode odgovoran je vlasnik Vodovoda;
 • Udruga zadržava pravo prestanka isporuke vode i čepiranje priključka ukoliko se korisnik ne pridržava odredbi iz Ugovora.

            Članak 6.

Sporovi

 

 • Ugovor je sačinjen u 2 (dva) primjerka i svaka strana zadržava po 1(jedan) primjerak;
 • Ugovorene strane suglasne su da sporna pitanja rješavaju sporazumno poštujući uzajamnu toleranciju;
 • Ukoliko ugovorene strane ne postignu sporazumno rješenje, za nastale sporove nadležan je Općinski sud u Širokom Brijegu.

Ime i Prezime,  korisnik vodovoda                                    Josip Kožul, predsjednik Udruge

-Nove cijene vode po kategorijama

Skupština Udruge  je donijela odluku o izmjeni dosadašnje cijene vode koja iznosi 0,80KM/m3 bez PDV-a . Prijedlogom Upravnog odbora, donešene su nove cijene vode i to u kategorijama po načelu potrošnje:

 1. Razred od 0 m3 do 40 m3   cijena je 0,80 MK/ mbez PDV-a
 2. Razred od 40 m3 do 80 m3 cijena je 1,60KM/ m3 bez PDV-a
 • Razred 80 m3 i više , cijena je 2,40 KM/ m3 bez PDV-a

Ako korisnik potroši npr. 64 mvode za taj mjesec, u računu će se obračunavati 40 m3 po cijeni iz I. razreda, a razlika od 24 m3      obračunati će se po cijeni iz II. razreda.

Odgovori