Statut

Na temelju članka 12. i 14. Zakona o udrugama i fondacijama(„Službene novine FBiH“, broj 45/02 u daljnem tekstu ”Zakon”), Skupština udruge za pokretanje izgradnje vodovoda „Kočerin“, na sjednici održanoj 21.08.2015. godine donosi

STATUT
UDRUGA ZA POKRETANJE IZGRADNJE VODOVODA KOČERIN

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se ustrojstvo „Udruge za pokretanje izgradnje vodovoda Kočerin“ (u nastavku teksta Udruga), a posebno naziv, sjedište područja rada Udruge i odgovornosti članova, zastupanje i prestavljanje Udruge, pravni status, znak i pečat Udruge, djelatnosti, izvori sredstava i njihova namjena za slučaj prestanka rada Udruge.

Članak 2.

Udruga je dobrovoljna, neprofitabilna, nestranačka organizacija utemeljena radi organiziranja prikupljanja projektne dokumentacije i iznalaženja sredstava za financiranje gradnje vodovoda za područje Mjesne zajednice Kočerin, a po mogućnosti sukladno prirodnim i tehničkim uvjetima i za područje MZ Privalj. Osnovno programsko načelo Udruge je osiguranje i iznalaženja sredstava za financiranje unapređenja kulture življenja u MZ Kočerin.

Članak 3.

Naziv Udruge glasi: Udruga za pokretanje izgradnje vodovoda Kočerin.
Sjedište Udruge je: Kočerin bb, grad Široki Brijeg.

Članak 4.

Udruga se registrira kod nadležnog Ministarstva pravosuđa i uprave ŽZH, Čime stječe status pravne osobe. Udruga svoju djelatnost vrši na području Županije Zapadnohercegovačke.

Članak 5.

Udruga ima svoj račun.

Članak 6.

Pečat Udruge je okruglog oblika, standardnih dimenzija s ispisanim punim nazivom Udruge.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

U ostvarivanju programskih načela ciljevi i djelatnost Udruge su:
– potiče i organizira očuvanje i zaštitu voda na prostoru svog djelovanja.
– potiče, organizira i provodi kvalitetnu vodoopskrbu mještana MZ Kočerin i MZ Privalj.
– potiče i organizira način ispitivanja kvalitete pitke vode na području svog djelovanja.
– osigurava i provodi evidenciju o bunarima (vodozahvatima) i bušotinama vezano za podzemne vode sukladno Zakonu.
– potiče i organizira aktivnosti vezane za izgradnju vodovoda (koje se odnosne na djelovanje i provedbu planova Udruge, te poduzimanje svih potrebnih radnji koji proizilaze iz ciljva i djelatnosti, a koje su sukladno Zakonu predviđene).
– potiče i organizira kvalitetnu vodopskrbu mještana s ciljem određivanja jedinstvene visine cijene vode, potiče osiguravanje kvalitetne prodaje vode, te zalaganje za blagovremenu naplatu vode i takse za priključke sukladno Zakonskim propisima.
– potiče i organizira prikupljanje financijskih sredstava za financiranje izgradnje vodovoda.
– organizira iznalaženje praktičnih modela održiva razvoja vodoopskrbnog sustava, kontinuirana fazna izgradnja i korištenje sustava.
– potiče i organizira rješenja za projekte otpadnih voda na prostoru MZ Kočerin.
– ostvaruje suradnju s Općinama, Gradovima, Županijam, Federacijom BiH i privatnim poduzećima koji kooperiraju i surađuju u rješavanju problema vodoopskrbe, zbrinjavanju otpadnih i oborinskih voda.

Članak 8.

Postavljene ciljeve Udruga će ostvariti tako što će:
– poticati individualni rad svojih članova.
– poticati organizirane nastupe Udruge.
– nuditi prikladne kulturne i sportske programe
– surađivati sa tuzemnim i inozemnim organizacijama sličnog tipa.
– poticati projekte čiji je cilj sukladan ciljevima Udruge.

Članak 9.

Udruga može obavljati gospodarske djelatnosti samo ako je temeljna svrha takvih djelatnosti ostvarivanje ciljeva utvrđenih zakonom i ovim Statutom.
Udruga može u okviru svoje djelatnosti i ciljeva osnivati subjekte za gospodarsku i drugu djelatnost pod uvjetima utvrđenim zakonom i Statutom Udruge.

III. SREDSTVA UDRUGE

Članak 10.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruga se koristi materijalnim i novčanim sredstvima.
Udruga stječe novčana sredstva potrebna za rad:
– iz članarina i upisnina.
– dotacijama.
– donatorstvom.
– sponzorstvom.
– prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda.
– prihodi stečeni obavljanjem gospodarske djelatnosti, i prihodi od dobavljanja i vršenja usluga i ciljeva sukadno zakonom.
– drugi prihodi stečeni, sukladno zakonu i Statutu.
Udruga za vođenje svojih aktivnosti može ubirati prihode dobrovoljnim prilozima građana i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva.
Pomoć može biti:
– novčana sredstva.
– pokretna i nepokretna imovina.
– ostala sredstva.
Sva pokretna i nepokretna imovina koju Udruga stekne svojim djelovanjem je njezino vlasništvo i može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom Udruge.

Članak 11.

Sredstvima Udruge raspolaže Upravni odbor na temelju financijskog plana. Financijsku dukumentaciju potpisuje predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge te su ujedno odgovorne osobe za materijalno-financijsko poslovanje Udruge. Financijsko poslovanje uredit će se posebnim aktom. Upravni odbor Udrugr dužan je podnositi izvješće o financijskom poslovanju Skupštini.

IV. ČLANSTVO

Članak 12.

Članstvo u Udruzi stječe se ispunjenjem svih postavljenih obaveza prema Udruzi. Članstvo u Udruzi je dobrovoljno i stječe se upisom u Registar članova. Redovitim članom Udruge može postati osoba koja prihvati odredbe ovog Statuta, programske zadatke i plaćanje članarine. Kandidat koji želi postati članom Udruge dužan je podniti molbu. O učlanjenju odljučuje Upravni odbor, koji će način učlanjena regulirati svojim pravnim aktom.

Članak 13.

Članovi Udruge mogu se učlaniti kao:
– redoviti članovi Udruge.
– počasni članovi Udruge.
– članovi podupiratelji

Članak 14.

Prava članova Udruge su:
– sudjelovati u radu Udruge.
– birati i biti biran u tijela Udruge.
– davati ocjene mišljenja i prijedloge o radu Udruge.
Dužnosti članova Udruge su:
– svojim ponašanjem i držanjem dostojno reprezentirati Udrugu.
– raditi na ostvarivanju cilja Udruge
– izvršavati obaveze koje su mo povjerene.
– čuvati čast i dostojanstvo člana
– plaćati članarinu
– pridržavati se Statuta i pravila Udruge.

Članak 15.

O članovima Udruge vodi se posebna evidencija.
Način i ustrojstvo evidencije utvrđuje Upravni odbor.

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestajue:
– smrću člana.
– istupom.
– brisanje iz članstva
– isključenjem iz članstva
Članstvo u udruzi prestaje neispunjavanjem preuzetih obaveza potpisanim ugovorom.
Članak 17.
Članstvo istupom prestaje pismenom izjavom člana da više ne želi biti članom Udruge. Prije prestanka članstva istupanjem član je dužan izvršiti sve svoje obaveze prema Udruzi.

Članak 18.

Brisanjem članstva prestaje u slučaju utvrđenja da nisu postojali uvjeti za učlanjenje.

Članak 19.

Isključenjem članstvo prestaje na dan konačnosti odluke o isključenu.
Članu se izriče isključenje kao:
– teže povrijedi statut ili pravila Udruge
– povrijedi ugled Udruge ili ugled i čast drugih članova Udruge;
– istovremeno postaje članom druge Udruge istog ili sličnog tipa na području djelovanja;
– ne izvrši obavezu koju je poduzeo ili koja mu je povjerena, a zbog toga Udruzi nastupe štetne posljedice;
– pristupi organizacijama čiji su ciljevi suprotni ciljevima Udruge;
– nedolično se ponaša ili nastupa neovlašteno u ime Udruge.
Člana iz članstva isključuje Sud časti.
Protiv odluke Suda časti, član ima pravo žalbe Upravnom odboru Udruge.

Članak 20.

Udruga ima počasne članove.
Počasni članovi su osobe koje nisu redovni članovi, a svojim radom i zauzimanjem doprinose ugledu i promicanju ciljeva i načela Udruge.
Počasne članove bira Upravni odbor.
Počasni članovi mogu biti i strani državljani.
Počasnom članu uručuje se povelja o članstvu i iskaznica počasnog člana.
Počasni članovi imaju pravo sudjelovati u radu tjela Udruge, ali bez prava glasa.
O počasnim članovima se vodi evidencija

Članak 21.

Udruga ima svoje članove podupiratelje.
Članom podupirateljem može biti osoba koja programski i materijalno podupire Udrugu.
Član podupiratelj ima pravo sudjelovati u radu tjela Udruge, ali bez prava glasa.

V. TIJELA UDRUGE

Članak 22.

Tijela Udruge su:
– Skupština.
– Upravni odbor;
– Nadzorni odbor;
– Sud časti

Članak 23.

Skupština je najviše tijelo Udruge i čine ga 24 izabrana člana sela, zaselaka kao i prestavnici MZ Privalj. Skupštinu još mogu činiti oni koji izmire sve svoje obaveze po ugovoru za priključak prema Udruzi sukladno načelu korisnika i to na sljedeći način:
– do 25 korisnika daje 1 člana skupštine
– do 50 korisnika daje 2 člana skupštine
– do 75 korisnika daje 3 člana skupštine
– do 100 korisnika daje 4 člana skupštine i dalje tim redom.
Skupština ima ove nadležnosti:
– donosi, mijenja i dopunjuje Statut
– bira i razriješava sva tijela Udruge
– bira i razriješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge odnosno Skupštine
– donosi program rada
– odlučuje o imovini Udruge
– donosi preporuke, upute i smijernice tijelima Udruge
– usvaja financijska izvješća o radu tijela
– razmatra i usvaja zaključni račun Udruge
– donosi pravila rada Udruge
– odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Udruge
– odavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 24.

Skupštinu saziva i njom predjedava predsjednik Skupštine odnosno Udruge. Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Skupština redovno zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svako četiri godine. Izvanredna sjednica Skupštine saziva se u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti.
U odluci o sazivanju Skupštine utvrđuje se dnevni red, dan, sat i mijesto održavanja sjednice.
Skupština se može sazvati:
– na zahtjev 2/3 članova Udruge
– na zahtjev 2/3 članova Upravnog odbora.

U ovom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predjednik Skupštine ne sazove sjednicu u roku 30 dana od dana prijema zahtjeva, onda će sjednicu sazvati predlagatelji. Redovne sjednice Skupštine saziva predsjednik Skupštine dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice, a i izvanredne sjednice može sazvati i u kraćem roku. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu. O zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik. Skupština donosi odluke iz svoje nadležnosti dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.
– Predsjednika, dopredsjednika i tajnika Skupštine bira Skupština dvotrećinskom većinom svih nazočnih članova Udruge. Glasovanje o izboru u pravilu je javno, a Skupština može odlučiti da se sprovede i tajno glasovanje. Predsjednik i tajnik Skupštine ujedno su po položaju predsjednik i tajnik Udruge.

Članak 25.

Upravni odbor sačinjava 9 članova:
– predsjednik Upravnog odbora
– i 8 članova izabranih od strane Skupštine

Članak 26.

Upravni odbor ima nadležnosti:
– donosi Poslovnik o svom radu
– upravlja imovinom Udruge
– predlaže Skupštini program rada Udruge i financijki plan
– poduzima pravne radnje za Udrugu
– daje prijedloge, inicijative i upute svih tijela Udruge
– predlaže i razmatra sve pravne akte prije razmatranja Skupštini
– neposredno sprovodi odluke Skupštine
– Poduzima i druge radnje određene pravilima Udruge

Ako Udruga obavlja gospodarsku djelatnost sukladno odredbama zakona članovi Upravnog odbora dužni su upravljati imovinom koja se koristi za obavljanje te djelatnosti s pažnjom dobrog gospodarstvenika. Upravni odbor donosi odluke iz svoje nadležnosti dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.
– Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine, iste osobe mogu biti ponovo birane u sastav Upravnog odbora.

Članak 27 .

Za pojedina područja rada Upravni odbor posebnom odlukom utemeljuje povjerenstvo. Istom odlukom imenuje se povjerenik koji je osobno zadužen za provođenje povjerenih mu zadataka i odgovoran je Upravnom odboru.

Članak 28.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge zastupaju i prestavljaju Udrugu. Predsjednik ima ovlasti da u skladu s odlukom Upravnog odbora obustavi od izvršenja svaki akt tijela Udruge osim odluke Skupštine, ako ocjeni da ta odluka nije u skladu sa Statutom i pravilima Udruge.

Članak 29.

Predsjednik Udruge:
– zastupa i prestavlja Udrugu pred trećim osobama
– saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora i predsjedava im
– brine se o pravovremenom isvršavanju odluka i zaključaka Skupštine
– stara se o provođenju općih akata Udruge
– izvršava odredbe financijskog plana i stara se o namjenskom korištenju sredstava.
– zaključuje pravne poslove u ime i za račun Udruge
– daje inicijativu za unapređenje rada Udruge
– sprovodi mjere osiguranja i racijonalno korištenja osnovnih i drugih sredstava Udruge

Dopresjednik Udruge:
– prestavlja i zastupa Udrugu pred tećim osobama
– koordinira rad članova Udruge
– stara se o izvršenju zadataka koje je postavila Skupština
– organizira i usklađuje rad Udruge
– daje inicijativu za unapređenje rada Udruge
– sudjeluje u radu Udruge

Tajnik Udruge:
– zastupa i prestavlja Udrugu pred trećim osobama
– koordinira rad članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti
– koordinira rad sekcija-selekcija
– brine se i vodi evidenciju o članovima Udruge
– čuva pečat Udruge
– prima, otvara i evidentira poštu
– stara se o arhiviranju dokumentaciju
– vodi zapisnike sa sjednica tijela i komisija
– stara se o korespodenciji Udruge
– vodi administrativne poslove

Rizničar Udruge:
– brine se o pravovremenoj naplati prihoda
– stara se o izradi financijskog plana udruge
– stara se o naplati članarina
– vodi računa o osiguranju materijalno-financijskih sredstava za poslovanje Udruge
– vodi evidenciju o svim pravnim aktima Udruge
– pravovremeno fakturira potraživanja Udruge
– sačinjava izvješća o materijalno-financijskom poslovanju Udruge i dostavlja ih nadležnim tjelima i službama

Članak 30.

Sud časti je neovisno tijelo koje odlučuje o odgovornosti članova Udruge, za provedbu preuzetih obaveza, Statuta i drugih akata Udruge. Sud časti sastoji se od 5 članova, koje Skupština bira iz reda članova Udruge kao i predsjednika Suda časti. Sud časti radi u vijeću od 5 članova. O radu Suda časti donosi se posebni Pravilnik o radu. U sastavu Suda časti nemogu biti birani članovi Upravnih tijela Udruge istovremeno. Sud časti donosi odluke iz svoje nadležnosti dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.

Članak 31.

Nadzorni odbor kontrolira materijalno-financijsko i ostalo poslovanje Udruge. Nadzorni odbor je neovisno tijelo sastavljeno od 5 članova i bira se na mandat od 4 godine. Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština. Nadzorni odbor donosi odluke iz svoje nadležnosti dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova .

Članak 32.

Udruga ima rizničara-osobu koja se stara o financijskom poslovanju Udruge. Rizničara Udruge imenuje Upravni odbor Udruge na razdoblje od 4 godine. Rizničar je osoba koja se stara o materijalno-financijskom poslovanju Udruge. Za svoj rad rizničar je odgovoran svim članovima Udruge, a posebno Upravnom odboru.

VI. UNUTARNJA ORGANIZACIJA UDRUGE

Članak 33.

Svoju aktivnost Udruga ostvaruje kroz sekcije-selekcije. Sekcije-selekcije utvrđuje Upravni odbor.

Članak 34.

Sve sekcije-selekcije imaju tijelo Zbor članstva. Radom Zbora rukovodi predsjednik Zbora

Članak 35.

Zbor članstva na svojim sjednicama raspravlja o programima i planovima aktivnosti i izvješćima o radu, donosi odluke o uređenju međusobnih odnosa između članova unutar sekcije-selekcije.

VII. JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 36.

Rad Udruge je javan. Javnost o radu Udruge osigurava se davanjem podataka o radu Udruge, prestavnicima sredstava javnog priopćavanja, redovnim i povremenim izvješćima članstva o svim aktivnostima unutar Udruge.

VIII. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 37.

Udruga prestaje radom:
1. Ako nadležno tijelo donese odluku o prestanku rada ili odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji
2. Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 9. stavak 4. Zakona ili ako se utvrdi da je Udruga prastala djelovati.
Smatrati će se da je Udruga prestala djelovati:
1. Ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom Udruge održavanje Skupštine, a Skupština nije održana;
2. Ako se broj članova Udruge smanji ispod broja određenog za osnivanje Udruge, a skupština Udruge u roku od tri mjeseca od dana nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova.

Neovisno o odredbi stavka 1. točka 2. Ovog članka, Udruga neće prestati ako prijem novih članova nije moguć zbog objektivnih okolnosti koje su prouzročene prirodom statutarnih ciljeva i djelatnosti.
Za slučaj prestanka rada Udruge, imovina koja ostaje nakon podmirivanja svih obaveza Udruge, prelazi u vlasništvo pravnog subjekta koji preuzima funkciju Udruge. Ukoliko isti ne postoji imovina pripada Mjesnoj zajednici Kočerin.

Članak 38.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Udruge, a primjenjuje se od dana ovjere od strane Ministarstva pravosuđa i uprave ŽZH.

Članak 39.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na isti način kao i ovaj Statut.

SKUPŠTINA

Broj: 007/15
Kočerin 21.08.2015

Predsjednik Skupštine
Josip Kožul